Chắc hẵn nếu ai làm Product, dù với vai trò là Owner, Manager hay product Specialist sẽ thường gặp phải tình huống bị đối tác bơm task, lúc thì bị sếp chèn task giữa sprint, một đóng request với các nhu cầu khác nhau của…