Gợi ý nội dung tin hay Gợi ý sản phẩm quan tâm (Suggest content), với một người làm về sản phẩm bạn không thể không biết đến. Tiktok sở dĩ có được thành công như ngày nay chính là nhờ các thuật toán gợi ý…